Gizlilik Politikası

Değerli kullanıcı; işbu aydınlatma ve açık rıza metni, WORKINTON OFİS KAFE HİZMETLERİ A.Ş. (“Şirket”) yahut Şirketimizin tayin edeceği üçüncü kişi Şirket tarafından internet toplu kullanımı sağlanması esnasında tarafınızca açık rızanız ile elde edilecek kişisel veriler sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve açık rızanızın alınması amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

İşbu bilgilendirmenin hüküm ve şartlarına tabi olarak, İlgili Kişi, “Kişisel verilerimin aydınlatma ve açık rıza metninde belirtildiği şekilde kullanılmasına onay veriyorum” kutucuğunu işaretlemek suretiyle kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesini KVKK çerçevesinde kabul etmiş olacaktır. Bununla birlikte Şirket de işbu bilgilendirme dâhilinde İlgili Kişi’nin kişisel verilerini işlerken KVKK’ya ve KVKK’ya dayanılarak çıkarılan ve çıkarılacak her nevi diğer yasal düzenlemeyle uyumlu hareket edeceğini ve her türlü
yasal yükümlülükleri yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz:

 Şirketimiz tarafından açık rızanız doğrultusunda elde edilen aşağıda sayılı kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, doğum tarihi, cinsiyet bilgileri
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi
 • Data Trafik Bilgisi: internet ortamı üzerinde gerçekleştirilen etkinliklerin kaydı, geçici yahut kalıcı IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih-saat bilgileri, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi, sonuç bilgisi ve diğer tüm internet erişim kayıtları
 • Diğer Bilgiler: İlgi alanları bilgisi
 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep

 Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından internet erişimi öncesinde kullanıcıların açık rızası doğrultusunda doldurmayı tercih ettikleri, veyahut zorunlu olarak doldurulan ancak yalnız 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 11.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecek verilerinin işbu aydınlatma ve açık rıza metni kapsamında yer alan amaçlarla da işlenmesine açık rıza gösterdiklerine dair “Kişisel verilerimin aydınlatma ve açık rıza metninde belirtildiği şekilde kullanılmasına onay veriyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile elde edilmektedir.

Elde edilen Kimlik, İletişim Bilgileriniz, Data Trafik Bilgileriniz, Diğer Bilgileriniz, KVKK Madde 5(1)’e uygun olarak, açık rızanıza dayanılarak, elektronik ve fiziki ortamda, gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenmektedir.

 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 1. İlgili Kişi’ye hizmeti sunulması veya verilen hizmetlerin geliştirilmesi
 2. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin İlgili Kişi’nin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi
 3. Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için faaliyet planlaması ve/veya icrası
 4. Sunulan ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması
 5. Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi
 6. Şirketimizin yürütmekte olduğu ticari ilişkiler ve İlgili Kişi ile tesis edilen iş birlikleri kapsamında yasal ve operasyonel gerekliliklerin yerine getirilebilmesi
 7. Şirketimizin iktisadi ve idari bakımdan işlerini daha verimli yönetilebilmesi ve reklam alımı/doğru teknik analizi/raporlama yapılabilmesi için istatiksel bilgiye ulaşılması

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçi veya Yurt Dışı Aktarımı

KVKK Madde 5(2)(1) uyarınca açık rızanıza dayalı olarak, kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi amaçlarıyla hizmet alınan veya iş birliğinde bulunulan başta vergi ve  IT firmaları, bağımsız denetim firmaları, yurt içinde ve yurt dışında bulunan hissedarlarımız, reklam alınan firmalar dahil olmak üzere iş ilişkisine girilen kişiler/firmalar veya grup şirketler, telekomünikasyon ve elektronik haberleşme alanındaki iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışında yerleşik olan depolama, saklama, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız, veri tabanları, sunucu (server) barındırma hizmeti sağlayıcıları, veri merkezleri, bulut (cloud) platformları, müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili resmi merciler,  kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile KVKK  8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek, bu doğrultuda işlenebilecek ve yukarıda belirtilen amaçlar ve sebepler doğrultusunda yurtiçi ve/veya yurtdışına gönderilebilecek veya transfer edilebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar veya bu şekilde bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca işlenmektedir. İlgili sürelerin dolması halinde Kişisel Verilerinizi re’sen veya talebiniz üzerine derhal “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

 1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat çerçevesinde:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 1. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 2. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 3. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

İşbu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte

Levent 199 Yan Giriş, Büyükdere Cad., No:199 Levent/İstanbul adresindeki Şirketimize ıslak

imzalı olarak elden teslim edebilir veya (ii) Levent 199 Yan Giriş, Büyükdere Cad., No:199

Levent/İstanbul adresindeki Şirketimize noter kanalı ile tebligat gönderebilir veya (iii) kayıtlı

elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde […] Lütfen

e-posta adresinizi belirtiniz. Adresine iletebilirsiniz.